2563 11 11 01

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่มครั้งที่ 3/2563
การประชุมมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้
1.ประกาศผลการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้านม ปี 2563 ฉบับที่ 3
2.รายงานปริมาณการนำเข้านมผงขาดมันเนย นมและครีม และเครื่องดื่มประเภทปรุงเเต่ง ปี 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
3.การจัดสรรโควตานำเข้าสินค้านม ปี 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอดุลย์ วังตาล นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน นายชัชวาล มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย นายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมผู้ผลิตนม ยู.เอช.ที. หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์