แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 11 11 014

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงบประมาณ ในการนิเทศโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ผชช.กัลยา สงรอด กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, นางสุจารีย์ พิชา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

การนิเทศโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดยคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2564 คณะที่ 3.2 ซึ่ง กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบในส่วนของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ในการนี้ ได้บรรยายสรุปโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ของนางจรรยา รัตนนิธิกุล (เกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2563 “อาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ”) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงสาธิต/คอกแพะ
การนิเทศดังกล่าว ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงบประมาณ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดทำโครงการและให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ด้านปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก. กรมปศุสัตว์