แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

line 5868858940892
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้า "การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1" โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม งานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค 63 - 1 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  โดยมี 

    วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางเเละรายละเอียดกิจกรรมการจัดงาน แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนองานกิจกรรมในบูธของตนเอง กำหนดวางแผนผังการจัดงาน จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมในการจัดงานฯ 

    ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดกิจกรรมภายในงานฯ ดังนี้

-กิจกรรมประกวดสัตว์พันธุ์ดี

      -28 ธ.ค. 63 ประกวดกระบือ

      -29 ธ.ค. 63 ประกวดไก่พื้นเมือง

      -30-31 ธ.ค. 63 ประกวดโคเนื้อ

      -1   ม.ค. 64 ประกวดแพะ

-กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

-กิจกรรมประมูลและจำหน่ายสัตว์

-กิจกรรมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์

-กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ประกวดการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

-การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมการจัดงาน จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ งบประมาณ เเล้ว

     การประชุมครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ /ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์การมหาชนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์