2563 11 13b 001
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 และมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ แนวทางการทำงานเพื่อพัฒนา ทดลอง ศึกษาวิจัย ด้านปศุสัตว์  ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นางสาวสุชาดา โฉดเชิด รักษาการผอ.กองประสานโครงการพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ  นางสาวจันทนากานต์ อรณนันท์ ผชช.ด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผชช.ด้านสัตว์ปีก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6แห่ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก