แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 11 18a 003

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุมการเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน เข้าร่วม โดยมี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นการพิจารณาถึงการจัดประชุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนของงาน ส่วนที่ 1  ด้านนอกห้องประชุม มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยให้หน่วยงานจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นไฮไลท์ของหน่วยงานมาจัดแสดงให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทวงเกษตรแลสหกรณ์ ซึ่งเน้นในเรื่องของ “ตลาดนำการผลิต”  สวนที่ 2 ด้านในห้องประชุม จัดให้มีการแสดงวีดีทัศน์ ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

การบริหารจัดการสินค้าเกษตร

การบริหารจัดการฝุ่น การเผาในพื้นที่เกษตร

การเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19

การปลูกไม้เศรษฐกิจในรูปแบบแปลงรวม พื้นที่ คทช. หาโอกาสใหม่ให้เกษตรกร

การบริหารจัดการน้ำ

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมและดำเนินการ 2 เรื่องคือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึก และข้อมูลสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยจัดส่งให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมอีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรายงานข้อสรุปการเตรียมการต่างๆต่อไป

 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135