แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

line 30517978517245
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด       การประชุมสัมมนาการบูรณาการด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ด้านสุขภาพสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนเกือบ 300 นาย โดย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง  นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพสัตว์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว เพ็ญศิริ  ดวงอุดม สลก.