2564 02 19a 0008“กรมปศุสัตว์รับมอบของขวัญพระราชทานและถวายพันธุ์แพะ”

  วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น. พลโท กฤษดา  สาริกา  รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 หัวหน้าแผนกสัตวบาล 904  เป็นผู้รับมอบแพะพันธุ์บอร์ เพศเมีย อายุ 7 เดือน จำนวน 1 ตัว ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นแพะทรงเลี้ยง  ในการนี้ พลโท กฤษดา สาริกา ได้เชิญของขวัญพระราชทาน มามอบให้แก่ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ จำนวน 12 นาย ซึ่งประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรเดช  สมิเปรม   นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์    นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล   และนายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์   พร้อมด้วย นายชาญชัย  จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   นายไสว  นามคุณ  ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์   น.ส.เยาวนิตย์  บุรีรักษา  เลขานุการกรม   นายธีรวิทย์  ขาวบุปผา  ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  นายสมเกียรติ พันธ์ศรี  ผอ.กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ  นายอำนวย กวมทรัพย์  ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  และนายอนุชาติ ศิริรัตน์  ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รับมอบไดอารี่พระราชทาน เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 เล่ม ณ  ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

VDO พิธีรับมอบฯ คลิก