01

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 .นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับชุมชนท่าตะเกียบ ดำเนินการสร้างขึ้น โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขตนางวิไลลักษณ์กาญจนวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราสพญดรพัชรีทองคำคูณและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รอยต่อ๕จังหวัดร่วมในพิธีณบ้านคลองมะหาดหมู่ที่๑๔ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราฝายมีชีวิตนี้สร้างขึ้นเพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งสำหรับการปลูกหญ้าเลี้ยงโคกระบือของเกษตรกรและสนับสนุนการดำเนินการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออกรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำลำธารทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุนคุณภาพแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าและจากนโยบายของรัฐบาลตลาดนำการผลิตกรมปศุสัตว์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการซื้อขายโคขุนคุณภาพมีชีวิตและซากโคขุนคุณภาพระหว่างผู้ประกอบการกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงวัวท่าตะเกียบในการประสานความร่วมมือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและพัฒนาธุรกิจโคเนื้อเชิงบูรณาการซึงจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน

  ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงวัวท่าตะเกียบ และผู้แทนบริษัท พรีเมี่ยมปีฟ จำกัด ได้จัดให้มีพิธีการซื้อขายโคขุนคุณภาพมีชีวิต และซากโคขุนคุณภาพขึ้น หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการฯได้เป็นประธานประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงวัวท่าตะเกียบ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริอีกด้วย

ภาพ ณัฐพร ไชโย สลก