แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 23 009
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมติดตามงานด้านการผลิตสัตว์ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การผลิต การพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี การให้บริการสังคมและชุมชน รับทราบผลการดำเนินการพร้อมปัญหาอุปสรรค ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และนายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4 โดยมีนายธนจิตร ฮุ่นตระกูล ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ นายไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล 
    ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ไว้เป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์ฯ และเยี่ยมชมการเลี้ยงแพะพันธุ์บอร์ที่นำมาจากแอฟริกาเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อีกด้วย

ภาพข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก