แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 23b 002
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อของประเทศไทยที่เป็นรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประสบความสำเร็จ โดยมีข้อมูลและสาระสำคัญประกอบการพิจาราณาศึกษา ดังนี้
  1.การพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต โครงสร้างการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
  2.ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยและของโลก และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Eco System) เพื่อสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
  3.ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือทางธุรกิจที่จะมีการแบ่งปันไปยังเกษตรกรในลักษณะ (Benefits Sharing)
    การประชุมดังกล่าว นายลักษณ์ วจนนวัช ประธานคณะทำงานฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ในส่วนกรมปศุสัตว์มีนายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นางคชาภรณ์ เต็มยอด นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ นางวรางคณา โตรส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในภาคเอกชนมีผู้แทนสมาคมไก่เนื้อเพื่อการส่งออก ในส่วนภาคเกษตรกร มีนายประเดิม  เมืองมูล ประธานวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจง นำเสนอข้อมูล และนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ดำสมุนไพรมาจัดแสดง ที่ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตึกวุฒิสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี  / กลุ่มเผยแพร่ / สลก