แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

##ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ##

2564 02 24b 002

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และสำนักกฎหมาย โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประธานคณะกมธ.วิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมพิจารณากฎหมายรายมาตรา ในร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กรมปศุสัตว์ , กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ สามารถร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 420 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ภาพข่าว : ณัฐพร ไชโย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

ข่าว : ทีมงานเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์