แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

รมช.ลงพื้นที่หารือ มาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด และผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อ จ.ตาก

2564 02 25b 001

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด และผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อ ทั้งนี้เพื่อคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคระบาด ‘ลัมปี สกิน’ ในโค - กระบือตามแนวชายแดน หลังพบการระบาดในเมียนมาร์ พร้อมยกระดับคอกกักให้มีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมประชุมและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินและห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ภาพ : กิตติพรรณ  จินดามัง

ข่าว : จิราภรณ์  เกตุบูรณะ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม