แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 07b 001อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลกระทบกรณีสงสัยการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในประเทศไทย

 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลกระทบกรณีสงสัยการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในประเทศไทย และการรายงานโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรายงานโรคไป OIE เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรค กรณีสงสัยโคและกระบือป่วยด้วยโรคลัมปี สกินในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือภายในประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับข้อมูลและความมั่นคงในการใช้วัคซีนป้องกันโรคต่อไป หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติให้รีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคได้โดยเร็ว "รู้เร็ว สงบโรคเร็ว"  ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์