แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 07 004

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าประชุมหารือร่วมกับทีมงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) นำโดยนายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า ในการหาข้อสรุปข้อมูล สำหรับการชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การประชุมหารือดังกล่าว เพื่อร่วมหาข้อสรุปที่ชัดเจนของแต่ละโครงการ ก่อนนำเข้าชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อสภาพัฒฯ โดยได้ปรับปรุง ในโครงการที่จะนำเสนอ จำนวน 5 โครงการ อาทิ ผลที่ได้รับจากโครงการ, ความคุ้มค่า, ความยั่งยืนในระยะยาว, แนวทางการดำเนินงาน, กรอบระยะเวลาของการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข ดังนี้
1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทป.)
2) โครงการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้วิกฤต 19 (สอส.)
3) โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์คนไทยคืนถิ่น (กสส.)
4) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (สคบ.)
5) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกระและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (สคบ.)

ทั้งนี้ ได้มีการปรับเพิ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการผลิตโคเนื้อด้วยน้ำเชื้อแยกเพศ (สทป.)
2) โครงการยกระดับระบบการป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (สคบ.)

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์