แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 07c 002"ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA"

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1.ผลการดำเนินการของผู้ร่วมโครงการฯ ในปีที่ 1

 2.การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ รอบปีที่ 2-8

 3.การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน

 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝ่าย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสัตวแพทย์ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปศุสัตว์เขต 1,5,6,7 ปศุสัตว์จังหวัดตาก นครสวรรค์ ผู้แทนบริษัทพรีเมี่ยมบีฟ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ