แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 05 25f 003
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร และมอบสารกำจัดแมลงพาหะ จำนวน 5,000 ลิตร แร่ธาตุก้อน จำนวน1,000 ก้อน ฟางอัดแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎ์อำนวย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 3,530 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,035 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้ว
 
  “การเลี้ยงวัวที่จังหวัดสกลนครประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยในภาพรวมขณะนี้จังหวัดสกลนครรับมือกับการระบาดได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้รักษามาตรฐานการป้องกันนี้ต่อไป ส่วนในเรื่องของวัคซีนที่จะมาถึง 60,000 โด๊ส จะถูกจัดสรรโดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน เป็นผู้พิจารณา  ขอให้เกษตรกรอย่าได้เป็นกังวล แต่ในขณะนี้การระบาดของโรคเกิดขึ้นที่สกลนครมากที่สุด ซึ่งการระบาดมีแมลงและยุงเป็นพาหะ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงรุก ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการป้องกัน วิธีการดูแลสัตว์ในสถานการณ์การระบาดของโรค และวิธีสังเกตุอาการของสัตว์ที่ป่วยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อคลายความกังวลของเกษตรกรต่อโรคระบาดนี้ และขอยืนยัน โรคลัมปี สกิน โค-กระบือ เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน” นายประภัตรฯ กล่าว
 
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงโครงการล้านละร้อยของรัฐบาล โดยการเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เกษตรกรรวมตัวกันให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อทำเรื่องยื่นกู้กับ ธกส. โดย 1 วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท   ดังนั้นขอความร่วมมือจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ ในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงวัว หรือเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นที่มีตลาดรองรับ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน” รมช.ประภัตรกล่าว 
สำหรับงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร มีกิจกรรมประกอบด้วย
 1)ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น
  2) ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด
 3) แจกสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด
   ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อสำนักควบคุมโรค ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สบค.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนแจ้งโรคระบาดกรมปศุสัตว์ โทร 063 - 225 - 6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 "แจ้งการเกิดโรคนะบาด" ได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดและศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคลัมปี สกิน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักควบคุม ป้องกันแบะบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.sites.google.com/view/dldlsd/home.com
ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก