แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2806256401

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Application zoom) ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

    โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.การควบคุมกำกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าโคเนื้อ-กระบือและผลิตภัณฑ์ (กสก.)

2.การเร่งรัดการใช้มาตรฐานการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (กสก.)

3.การเร่งรัดผลักดันการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย( FMD ) ( สคบ.)

4.การเร่งรัดการรับรองมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ( สพส.)

5.การสร้างกระแสรับรู้สินค้าเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ (สพส.)

6.การควบคุม กำจัดการใช้สารเร่งเนื้อแดงในอุตสาหกรรมโคเนื้อ-กระบือและผลิตภัณฑ์(อยส.)

7.แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้างโอกาสจากเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์นำเข้า (กผส)

8.ทบทวนกฏหมายระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ (สกม.)

9.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินและผลกระทบต่อตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ (สคบ.)

10.โครงการส่งเสริมการตลาดโคเนื้อไทย(นายสิทธิพร บุรณนัฎ)

โดยมี นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. นางวรางคณา โตรส หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กสส เลขาการประชุม และผู้แทนหน่วยงานสำนัก/กองภายในกรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ( สพส. ) กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส.) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) และหน่วยงานภายนอกอื่นๆตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์