2564 06 26b 001
วันที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 10.45 น.
นายประภัตร โพธสุธนลงพื้นที่ ตรวจสถานที่ดำเนินการคอกกักโคเพื่อการส่งออก โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 
นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นายประภัตรฯ กล่าวว่า คอกกักโคแห่งนี้จะเป็นคอกกักโคเนื้อมาตรฐานเพื่อการส่งออก ที่พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคอกกักควบคุมโรค ก่อนส่งออกขายประเทศจีน โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทย 
 
ด้านนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่นี่เป็นพื้นที่รกร้าง มีพื้นที่ 10 ไร่ รองรับโคขุน 1,000 ตัว ตลอดจนมีระบบชลประทาน เหมาะสมที่จะเป็นคอกกักสัตว์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกแบบครบวงจร และให้เป็นแหล่งสาธิตด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ และจะดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อนำร่องพื้นที่แรก เนื่องจากจีนมีความต้องการโคเนื้อมากถึง 500,000 ตัว หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จะทำให้การส่งออกมีมูลค่าสูงขึ้น
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก