แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 29b 001
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รายนามดังนี้ 1.นายจาดุร อภิชาตบุตร , 2.นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ , 3.นายวิชิตร์ แสงทองล้วน และ 4.นางวิภาดา ตริตระการ เข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  
 
กรมปศุสัตว์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงแจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยผลงานที่นำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมิน จัดอยู่ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน “การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” นำเสนอโดย นางศรีสมัย โชติวนิช  (ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ) , นายชุมพล นาครินทร์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) และนายวาสนา นาคดิลก (ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก จังหวัดชัยภูมิ)
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก