2564 07 05b 0004ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 20/2564 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 20/2564 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น จึงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมรับทราบและพิจารณา ดังนี้

- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- การบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- การออกคำสั่งอยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- การมอบอำนาจ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์

- การขออนุญาตให้สถานพยาบาลร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยง (เพิ่มเติม)

- การปิดอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ในชุมชน

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี