แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 13a 001 
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยมีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
 
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดผู้ติดเชื้อของกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้น การประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อร่วมรับทราบในประเด็น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน , ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 27) และการจัดหาวัคซีนสำหรับภูมิภาค ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ฯ อย่างเคร่งครัด 
 
ณ ห้องประชุมพระม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก