แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 13b 001
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แก่ผู้แทนของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมร่วมกิจกรรมรับมอบในครั้งนี้  ณ อาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้บริการแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid -19)จึงโด้จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ในทุกจุดงานบริการรวมทั้งสิ้น 7 อาคาร 28 จุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้มาใช้บริการ และขอความร่วมมือร่วมใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตนเองตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดทั้งสถานที่ที่ปฏิบัติงานและสถานที่ที่พัก เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรค Covid -19

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข /  กลุ่มเผยแพร่ / สลก