แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 13 0001

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.40 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านทางระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom พร้อมมี นายวิวัฒน์ ไชชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องการพิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานศูนย์สารสนเทศโคนมระดับประชาติ ภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ พญาไท  

ภาพ / ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.