แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 14b 001"ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

"ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม เพื่อร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและประเด็นปัญหาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี