แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 10 11a 001"กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมการใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ด้วยตนเอง (COVID-19 ATK)"


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิธีการใช้ Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง โดยมีนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้ารับการอบรม การอบรมดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้เชิญ นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมควบคุมโรคมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและขั้นตอนการใช้ไม้ SWABเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกอย่างถูกวิธี สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการปรับมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์บางส่วน กลับมาปฏิบัติราชการภายในสถานที่ที่ตนสังกัดอยู่ โดยจัดให้มีสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 D-M-H-T-T-A ได้แก่ D อยู่ไว้ให้ห่าง M ใส่แมสก์ H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ
สำหรับการประชุมอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นแบบเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พญาไท 18 หน่วยงาน จำนวน 36 คน เข้ารับการอบรมในห้องประชุมพระพิรุณ และห้องประชุมม้ากัณฐกะ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting อีกด้วย