1) สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ แปลงใหญ่ ราชบุรี จำกัด

2) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี (เครือข่ายโคเนื้อเพชรบุรี)

3) นำร่องพัฒนาอาหารหยาบ เพื่อแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบ

4) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

5) การทดสอบพผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี ของถั่วฟัลฟ่า ลูกผสมสายพันธุ์ Neo-Techiwakaba ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี