1) โครงการหาบ้ัานใหม่ให้น้องหมา - แมว

2) "เอ็มโซเฟีย แพะก๋าปง ปาลัส ปัตตานี"

3) โรงฆ่าสัตว์เชิงวัฒนาธรรมเมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0

4) โครงการเมืองค้นแบบพึ่งพาตนเอง อำเภอเบตง ภายใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5) การปรับระบบการให้อาหารสัตว์ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้