แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

ขั้นตอนการใช้ห้องประชุมต่างๆ สำนักงานเลขานุการกรม

การใช้งานห้องประชุม 1

การใช้งานห้องประชุม 2

การใช้งานห้องประชุมม้ากัณฐกะ

การใช้งานห้องพระพิรุณ