แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1.จ้างเหมาบริการหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภทไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

2.จ้างเหมาบริการหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภทได้รับจัดสรรงบประมาณ)