แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

bullet pr สรุปรายงานการใชัพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560
bullet pr การส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ รอบ 6 เดิอน new
bullet pr สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ new
bullet pr ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) new
bullet pr

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) new

bullet pr

แบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ new

bullet pr

แนวปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด  new

bullet pr

คู่มือประกอบการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 new

bullet pr

รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ณ เดือนกันยายน 2559  new

bullet pr มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ new
bullet pr การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 new
bullet pr อนุมัติแก้ไขชื่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งให้ถูกต้องตรงกับชื่อใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2560
จำนวน 6 รายการ
 new
bullet pr

อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 (ส่วนภูมิภาค) new

  - การเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินและเครื่องถ่ายเอกสาร)

  - การจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ขับรถยนต์)

  - พนักงานราชการ สลก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (60 อัตรา) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ

bullet pr อนุมัติรายชื่อการประชุมขับเคลือนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560  
bullet pr การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2560 
bullet pr การประชุมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานสนับสนุน" จ.อุบลราชธานี
bullet pr สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 
bullet pr ตราสัญลักษณ์งามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
bullet pr ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 70 พรรษา 
bullet pr กระทรวงเกษตรแจ้งดำเนินการประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ 
bullet pr การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
bullet pr พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
bullet pr คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ 
bullet pr มาตรการ "ไร้จรจัด ประหยัด คัดแยก แจกขวดเล็ก เช็คบัตร" 
 bullet pr

รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานส่วนกลางภายในกรมปศุสัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

bullet pr
bullet pr
 bullet pr
bullet pr
bullet pr
bullet pr

 ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 bullet pr

ความก้าวหน้าการดำเนินการจ้างเหมาบริการ

bullet pr

หนังสือสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2559  

bullet pr

รายละเอียดพนักงานราชการ สลก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (46 อัตรา) 
1) ก. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  24 อัตรา  (อัตราเดิม 24)
2) ก. เฝ้าระวังฯ  11 อัตรา  (อัตราเดิม 5 ใหม่ 5 ตัดโอน 1)
3) ก. ไข้หวัดนกฯ  11 อัตรา  (อัตราเดิม 6 ใหม่ 5)