ผู้บริหารกรมปศุสัตว์

หน่วยงานส่วนกลาง

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.)
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) 
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) 
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.)
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (สพพ.)
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
กองแผนงาน (กผง.)
สำนักกฎหมาย (สกม.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
กองคลัง (กค.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (กวป.)
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)
กองสารวัตรและกักกัน (กสก.)
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.)
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กปส.)
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี