แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

bullet pr สำนักงานเลขานุการกรม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบเช้า ประจำปี 2558 ตามประกาศที่ สลก.จม. 1/2558
bullet pr ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ สลก. จม. 4/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ต้นไม้ และทำความสะอาด ภายในบริเวณกรมปศุสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
bullet pr งบจ้างเหมาบริการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557  
bullet pr ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ สลก. จม. 2/2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง
bullet pr รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์กรอบเช้า ประจำปี 2557
bullet pr ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ สลก. จม. 4/2556 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ต้นไม้ และทำความสะอาด ภายในบริเวณกรมปศุสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556
bullet pr ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 66/2556 เรื่อง ขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556