ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ

กล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ

ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต จำนวน 2 รายการ

 

ครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน        

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ NEW

รถพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 รายการ 

ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ (1-7)

ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ (8-16)                                          

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องถ่ายเอกสาร) NEW

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 1-32)

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 33-60) 

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

ระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำวน 1 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 2 รายการ 

ตู้เหล็กและตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 4 รายการ 

 

ครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ             ครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก
                                                                                        

 

 อื่นๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์