แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ

กล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ

ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต จำนวน 2 รายการ

 

ครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน        

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องถ่ายเอกสาร) NEW

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 1-32)

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 33-60) 

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

ระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำวน 1 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 2 รายการ 

ตู้เหล็กและตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 4 รายการ 

 

ครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ             ครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก
                                                                                        

 

 อื่นๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์