แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วัสดุและครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ

     1) ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ NEW

     2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens NEW

     3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens NEW

     4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens NEW

     5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens NEW

     6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens NEW

     7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens NEW

     8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSI Lumens NEW

 

การขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ 

ขออนุมัติตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการรายการ 

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน 1 รายการ 

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง (เฉพาะรายการที่แก้ไข) 

       อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ (รถยนต์)

      อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ (ส่วนที่ 1)

     อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ (ส่วนที่ 2)

     อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ (ส่วนที่ 3)

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (จักรยานยนต์)

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) 

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 29 รายการ

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน ส่วนที่ 1

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน ส่วนที่ 2

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก จำนวน 1 รายการ (เต๊นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์)