รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2562-2564

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 1-32)

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 รายการ (หน้า 33-60)