แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

วัสดุและครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 1 รายการ  (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ) NEW

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 2 รายการ  (กล้องสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 1 รายการ  (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล แบบ Mirrorless พร้อมอุปกรณ์)

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 2 รายการ  (กล้องถ่ายภาพนิ่ง)

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ (จอรับภาพ, โทรทัศน์ LED) 

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)

วัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ  (รถยนต์)

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ  (รถยนต์) 

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ  (รถจักรยานยนต์) 

วัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน

วัสดุครุภัณฑ์ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

คำสั่งกรมปศุสัตว์ / อื่นๆ

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 946/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์

ขออนุมัติตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ประเภทยานพหนะและขนส่ง

การขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์