วัสดุและครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ NEW

วัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ  (รถยนต์) NEW

อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ  (รถจักรยานยนต์) NEW