กรมปศุสัตว์จัดทีมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทันที เพื่ออพยพสัตว์ แจกเสบียงพืชอาหารสัตว์ และแจกแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ และดูแลสุขภาพสัตว์

           นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานขณะนี้ มีสัตว์ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,680,541 ตัว แบ่งเป็นโค 130,599 ตัว กระบือ 42,503 ตัว แพะ-แกะ 2,939 ตัว สุกร 39,746ตัว สัตว์ปีก 1,464,658 ตัว ม้า 96 ตัว แปลงหญ้าเสียหาย 4,671 ไร่ กรมปศุสัตว์ได้จัดทีมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทันที โดยอพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง 2,057 ตัว แจกเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) 1,273,282 กิโลกรัม แจกแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ 147,862 ชุด ดูแลสุขภาพสัตว์ 70,323 ตัว โดยมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร มหาสารคาม มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองคาย และชุมพร (ข้อมูลวันที่ 25 กันยายน 2560)

         ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทันที รวมทั้งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในขณะเกิดภัยน้ำท่วม โดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และยานพาหนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการอพยพปศุสัตว์ไปที่ปลอดภัย การให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย สนับสนุนเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งมีการจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์สำรองไว้ที่ศูนย์/สถานี ๒๙ แห่งทั่วประเทศ

          ขณะหลังเกิดภัย กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูภายหลังน้ำลด และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยการอพยพสัตว์กลับที่เดิม จัดหน่วยฟื้นฟู ดูแลรักษา สุขภาพสัตว์ สนับสนุนแร่ธาตุ อาหารเสริมแก่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือบรรเทาความเสียหาย โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ๒)

        ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่

------------------------------------------

ข้อมูล-ข่าว : โครงการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ กรมปศุสัตว์