“นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)”  ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  รับรางวัลเลิศรัฐ  การพัฒนาการบริการ  ระดับดีเด่น   

                   นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การควบคุมคุณภาพ “นมคุณภาพสูงล้านนา ” ตั้งแต่ฟาร์มโคนมจนถึงผู้บริโภค  น้ำนมโคจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ศูนย์รวบรวมน้ำนมโคและโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมผ่านการรับรองมาตรฐาน (GMP)  สถานที่จำหน่ายผ่านการรับรองตามเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา  สด สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้างและยาปฏิชีวนะได้คุณภาพและมาตรฐาน  กรมปศุสัตว์  โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการและมีมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  อีกทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า  มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  หัตถสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว โดยการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าภาคปศุสัตว์ที่มีความโดดเด่น คือโคนม และผลิตภัณฑ์นม  ที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถผลิตน้ำนมดิบได้เฉลี่ยวันละ 280 ตันต่อวัน (มีนาคม 2559)  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ภายใต้จุดเด่นและโอกาสของลักษณะพื้นที่และภูมิอากาศพื้นที่ที่เป็นที่สูงและมีอากาศเย็นตลอดปี เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนม ทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ ที่เอื้อต่อการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีที่จะส่งผลให้น้ำนมโคในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีคุณภาพดี มีเสถียรภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำนม  อีกทั้งยังมีองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าที่มีความพร้อมทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและด้านการตลาด  จึงกำหนดการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย” 

                        อธิบดีฯอภัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานรับรองตลอดห่วงโซ่การผลิต  เป็นสินค้าน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง  โดยที่ฟาร์มโคนมศูนย์รวมน้ำนม  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมต้องมีค่าคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและได้การรับรองจากคณะกรรมการ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน และกรมปศุสัตว์โดยปศุสัตว์เขต 5  การรับรองคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา มีเป้าหมายส่งต่อน้ำนมดิบคุณภาพสูงให้ถึงมือผู้บริโภค  โดยมีมาตรฐานรับรองในทุกขั้นตอน  จากน้ำนมดิบที่ผลิตจากแม่โคนมสุขภาพดีในฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practices : GAP) ส่งผ่านไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (Good Manufacturing Practices : GMP)  สู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนมคุณภาพสูงล้านนาจะถูกส่งถึงมือผู้บริโภคในสถานที่จำหน่ายที่มีระบบการจัดการภายใต้มาตรฐาน      

                        “ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ใช้นมคุณภาพสูงในการแปรรูป  สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมคุณภาพสูง มาจากผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุดิบน้ำนมที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  น้ำนมดิบที่มาจากกระบวนการที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และสถานที่จำหน่าย  น้ำนมดิบคุณภาพสูง  ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจะได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ผลิตจากนมคุณภาพสูงล้านนา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้บริโภคเป็นการยกระดับการผลิต  และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูงที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีความปลอดภัย  เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะประจำถิ่นล้านนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โทร. 053 – 892 - 514 ” อธิบดีกล่าว

                       

*********************************************

 

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์                                

ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สลก.