กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  เปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น” รวม 3 รุ่นๆ ละ 25 คน  “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน”  และ “การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน” 1 รุ่นๆ ละ 20 คน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี  บางกะดี ปทุมธานี

                เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม 2560   สมัครด้วยตนเองที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  พร้อมหลักฐานการสมัครมี สำเนาบัตรประชาชน  1  ใบ และ  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว   2  รูป   โดย  หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น”  รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่  30 ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน  2560  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  13 - 17  พฤศจิกายน  2560  และ รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  20 – 24  พฤศจิกายน  2560  “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน”  ฝึกอบรมระหว่างวันที่  19 – 21 กุมภาพันธ์  2561  และ “การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอรี่ขั้นพื้นฐาน”  ฝึกอบรมระหว่างวันที่  22 – 23 กุมภาพันธ์  2561 

               การอบรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นรากฐาน และแนวทางนำร่องไปสู่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์  กรรมวิธีการทำถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทั้งได้มีการฝึกหัดทำเพิ่มความชำนาญ  และจะมีการรับสมัครประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมอีกหลายรุ่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี  ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี  โทร. 0 – 2501 – 3179  

 

***********************************

 

ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์       

ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม