แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.) นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ JICA เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบอลลูน โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือด้านโคนม เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามความร่วมมือตามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดย กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) เป็นการนำเทคโนโลยีด้านโคนมที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาวิจัยและทดลองใช้กับฟาร์มโคนมในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และที่ฟาร์มโคนม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย บริษัท ORION ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องรีดนมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มโคนมส่วนใหญ่ของญี่ปุ่น จะมาติดตั้งเทคโนโลยีทั้งหมดในฟาร์มสาธิต เช่น ระบบรีดนม ระบบการลดอุณหภูมิน้ำนมเพื่อรักษาคุณภาพ ระบบการล้างเครื่องรีดนมอัตโนมัติ และระบบการประเมินสภาพแม่โคนมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับฟาร์มโคนมที่มีแม่โครีดนม ตั้งแต่ 50 แม่รีดขึ้นไป โดยฟาร์มสาธิตฯ นี้จะเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเทคโนโลยี และเป็นสถานที่ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ของกรมปศุสัตว์ เกษตรกร สหกรณ์โคนมและศูนย์รวมนม เพื่อเรียนรู้และนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง

ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ 2 ปี เป็นความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่มีภาคเอกชนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย โดยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการฯนี้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มและรีดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับเกษตรกรหรือเกษตรกรหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าสู่อาชีพเลี้ยงโคนม เพราะจัดการง่าย สะดวก และรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคนมทั้งในประเทศและส่งออกต่อไป.

------------------------------------------

ข้อมูล-ข่าว : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ / กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ กรมปศุสัตว์