แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง และมีการทำงานในเชิงรุก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด ถอดแบบผลงานโดดเด่นของแต่ละหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการคิด ริเริ่ม พัฒนา หรือนำไปประยุกต์ชั้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์จึงได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการทำงาน คือ เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความพร้อม ความเข้าใจ รับรู้การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างสร้างประสิทธิภาพ และความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเฟืองจักรสำคัญในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็น Smart Officer ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

***************************

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช   สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์