กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานถวายเพื่อสนองพระราชดำริ ได้กำหนดออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญ หรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

                      นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิ์สังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยต่อเหล่าพสกนิกร และพระราชทานแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา โดยได้ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อให้หน่วยงานสัตวแพทย์เข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดกำหนดออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2561

                        สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การตรวจสุขภาพสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค การตัดแต่งกีบและแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ การอบรมและให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม การดูสุขภาพสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม และกิจกรรมการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

                                                            ---------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ สำนักงานเลขานุการกรม