นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกรณีสื่อมวลชน นำเสนอข่าว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการการุณยฆาตสุนัข ในพื้นที่ หมู่บ้านจะลอ หมู่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และสื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่าประชาชนในพื้นที่มีความไม่พอใจการปฏิบัติงานดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ นั้น  กรมปศุสัตว์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เคยมีรายงานการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของอำเภอเวียงแก่น ในปี พ.ศ.2557 การควบคุมโรคในขณะนั้น คำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงใช้การควบคุมโรคทั้งการฉีดวัคซีนให้สุนัขในพื้นที่ และการการุณยฆาต ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ จากการควบคุมโรคทำให้ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งในปี 2559 มีรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัดในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอ  แม่สาย จังหวัดเชียงราย และมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขอีกครั้ง ในเดือนธันวาคม 2560  ในพื้นที่ หมู่ 19  ตำบลแม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานอำเภอแม่ฟ้าหลวงและสำนักงานปศุสัตว์เชียงรายได้เข้าดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการค้นหาสัตว์ที่สัมผัสโรค เพื่อทำการชันสูตรโรค  ซึ่งผลจากการดำเนินการควบคุมโรคและส่งตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรค พบว่า สุนัขในพื้นที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าอีก 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคพบว่าสุนัขที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า แสดงอาการดุร้าย ไล่กัด สุนัขในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

                      อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อมาวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้รับแจ้งจาก ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์  หมู่ 10  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ว่า พบสุนัขในโรงเรียน แสดงอาการดุร้าย ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ไล่กัดนักเรียน และสุนัขในหมู่บ้านอีกหลายตัว ชาวบ้านจึงช่วยกันจับ ทำลาย และฝังซากสุนัข   ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสุนัขตัวดังกล่าว ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ-ตอนบน  จังหวัดลำปาง  ผลตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า  หลังจากนั้น วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่  หมู่ 10  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อค้นหาสัตว์ที่สัมผัสโรค  ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และจากการสอบสวนโรคพบว่า สุนัขในหมู่บ้านจำนวนมากถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ดังนั้น  ผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงประชุมประชาคมร่วมกัน เพื่อร่วมมือในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มติที่ประชุมให้ดำเนินการการุณยฆาตสัตว์ที่สัมผัส และสัตว์ที่สงสัย โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

                        การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง  จึงมีความจำเป็นต้องควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรา 13(4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่มีความรุนแรง ไม่มีทางรักษา ทำให้เสียชีวิต ทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ได้คลี่คลายลงแล้ว  จากความร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชน  ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

*********************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                      ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ