วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์” ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์กล่าวรายงาน

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งแนวโน้มปัจจุบันมีความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

                   ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใหแก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ที่รับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เป็นสากลและเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ส่งเสริม เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักสากล รวมทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป

 

                                                            ************************************

 ข้อมูล :  กองส่งเสริมการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

ข่าว :  นางสาวจิรภา  วงษ์ศุข  สำนักงานเลขานุการกรม