แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ฯ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดสดเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

                นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมต่างๆ   โดยกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   มีแผนการทำงานบูรณาการร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ตลาดสด 3 แห่ง คือ ตลาดสดเยาวราช ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา โดยกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าด้านการเกษตร (เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผักและผลไม้) ประกอบด้วย   กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) ทุกชนิด จำนวน 723 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค กรมประมง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง 405 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline, Malachite green, Nitrofuran และ Chloramphenicol   กรมวิชาการเกษตรสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร (ผัก และผลไม้) 270 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง มีการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยใช้แบบประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์   ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร และต่อยอดไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตรวจสอบและแนะนำการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค มีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

               นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าเกษตรคุณภาพ ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมอบให้กรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จึงได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ร่วมกันดำเนินการ “กิจกรรมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

                                                         *****************************************

 

ข้อมูล / ข่าว: สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม