นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.2560 – 2563 โดยกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ปี พ.ศ. 2563 และในการดำเนินโครงการให้สำเร็จนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญมาก โดยสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะมีภูมิคุ้มกันระดับฝูงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินการ ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งจะแบ่งหน้าที่ดำเนินการ โดยวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ เป็นวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในรัศมีการควบคุมโรคของประกาศเขตโรคระบาด (Ring Vaccination) ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น เป็นวัคซีนเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้แล้ว ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมจากกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัดเคลื่อนที่ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละพื้นที่ และข่าวสารอำเภอเคลื่อนที่

             ส่วนในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเพื่อควบคุม และจำกัดขอบเขตการระบาดของโรค ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีนโยบายที่จะเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกจุดเกิดโรค ซึ่งการดำเนินการต่างๆ จะคำนึงถึงความปลอดภัยจากโรคของประชาชนเป็นที่ตั้ง อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด     

*********************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                             ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ