กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CNCAได้ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยจำนวน 7 ราย ให้สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปจีนได้ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่สามารถผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ที่สามารถส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทางเว็ปไซด์ ของ CNCA (http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/meat/Thailand20180306.pd)

สำหรับความเป็นมาของการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่ไปจีนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังตลาดแห่งใหม่ กรมปศุสัตว์จึงได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่จีน จำนวน 9 คน มาประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2560 เพื่อทำการตรวจสอบระบบการกำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อส่งออกจำนวน 19 แห่ง ตามคำเชิญ ของกรมปศุสัตว์ หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากจนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ ราชอาณาจักรไทย โดยฝ่ายไทย มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนเป็นผู้ลงนาม ส่วนทางการจีน Mr. ZizhongXu: Head of the delegation, Deputy director general, Professor เป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์

ซึ่งในเบื้องต้นนั้น ทางการจีนให้การรับรองโรงงาน แล้วจำนวน 7 แห่ง ส่วนโรงงานอีก 12 แห่งที่เหลือทางการจีนแจ้งว่า เอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงโรงงานยังไม่เรียบร้อย และทางการจีนจะจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์ภายหลัง ขณะนี้ กรมปศุสัตว์กำลังรอข้อมูลดังกล่าวอยู่ เมื่อได้รับแล้วจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อปรับปรุงให้แล้วเสร็จต่อไป

*********************************

ข้อมูล/ข่าว : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ