นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์ จัดโครงการโคท้อง คนยิ้ม ในโคนม มุ่งหวังให้ได้ผลการตั้งท้องในระยะเวลาเร็ว ตรงใจเกษตรกรที่ต้องการทราบผลเร็วหลังจากที่ได้รับการผสมเทียม

          สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ เพื่อเป็นโครงการสร้างพ่อพันธุ์โคนมของประเทศ เป็นการสร้างพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำนมในสภาพแวดล้อมของไทย

         ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ผลิตน้ำเชื้อ เพื่อให้บริการผสมเทียมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด การนำเข้าน้ำเชื้อพ่อโคนมจากต่างประเทศ ในทุกปีจะต้องผสมเทียมเพื่อสร้างโคพ่อพันธุ์ สร้างลูกโคทดสอบ(เพศเมีย) ในฟาร์มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการที่เป็นฟาร์มกลุ่มดีเยี่ยม (ฟาร์มระดับ A: จัดกลุ่มโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ – สทป.) โดยใช้น้ำเชื้อพ่อโคนมชั้นเลิศ (Proven Sires) และน้ำเชื้อพ่อโคหนุ่ม (Young Sires) ผสมเทียมในแม่โคนมชั้นเลิศ โคนมในฟาร์ม ประมาณ 7,000 ตัว การผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์มุ่งหวังให้ได้ผลการตั้งท้องให้ได้ในระยะเวลาเร็วที่สุด สอดคล้องกับความมุ่งหวังเกษตรกรที่ ต้องการให้โคของตนเองได้ตั้งท้องเร็ว เพื่อให้โคคลอดลูก และมีน้ำนมที่จะรีดส่งขายได้ ดังนั้นการทราบผลการตั้งท้องเร็วหลังการผสมเทียม จึงเป็นผลประโยชน์ร่วมของราชการและเกษตรกร โดยจะตรวจท้องในระยะ 30-40 วัน หลังการผสมเทียมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ / ชุดทดสอบการตั้งท้อง มีผลสำเร็จดีขึ้น ในทางตรงข้าม หากโคไม่ตั้งท้อง เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ที่ทำให้โคกลับเป็นสัด และได้รับการผสมเทียมใหม่ และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร 02-9670798

                                                        **********************

ข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์