แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

               กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ การศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ ” สำหรับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยมี นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โกเด้น วัลเลย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

                    นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์” สำหรับนักวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมราว 140 คน ในระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ ทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และข้อมูลในการควบคุมการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์

               “ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ กำหนดให้การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง ซึ่งต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ เป็นไปตามหลักสากล ทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย   กรมปศุสัตว์เห็นควรให้มีการจัดอบรมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการตรวจเนื้อและหลักการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศผู้นำเข้า เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป   ” ผอ.สพส.กล่าว

                                                                ********************************

 ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม